Algemene voorwaarden

Algemeen

Ladyjane.be is een online platform voor actieve & modebewuste vrouwen tussen 25-54jr die graag online shoppen. Lady Jane selecteert webshops op basis van vooropgestelde criteria.

Lady Jane probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is. Lady Jane doet altijd haar best om de genoemde websites te controleren op relevantie en onderwerp. Desondanks kan Lady Jane je nooit garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site.

Lady Jane draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de genoemde webshops. Klik je door naar een genoemde webshop, dan doe je dit op eigen risico en ga je automatisch de verplichting aan dat je de betreffende webshop gebruikt volgens de voorwaarden van de betreffende webshop.

Jouw gegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je gegevens wilt invoeren. Bij het inschrijven geef je ons je persoonlijke gegevens. Ben je ingeschreven, dan moet je er zelf voor zorgen dat je gegevens up-to-date blijven.

Alle rechten voorbehouden.

Op het materiaal dat op deze site te vinden is rusten rechten van intellectuele eigendom. Lady Jane geeft de bezoeker toestemming om kleine delen van de site te kopiëren voor eigen gebruik, maar je mag de opgeslagen informatie niet openbaar maken of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Lady Jane. Lady Jane draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de genoemde webshops. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op zodat je credits vermeld worden.


Wedstrijdregelment "Lady Jane"

Artikel 1: Organisatie

Lady Jane VOF, met maatschappelijke zetel te Ter Bronnenlaan 7, 1910 Kampenhout, BTW BE 0564.807.244, maakt het mogelijk voor haar adverterende webshops om via de website www.ladyjane.be een wedstrijd te organiseren voor de duur van 1 week. Hierbij kan iedereen kans maken op het winnen van 1 van de voorziene prijzen. Door deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement. Dit reglement kan niet betwist worden. Lady Jane zal, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Wet Persoonsgegevens"), de persoonsgegevens die bij registratie voor de wedstrijd meegedeeld worden, opslaan in haar databanken en niet voor commerciële doeleinden aanwenden. De deelnemer aanvaardt dat Lady Jane deze gegevens opneemt, bewaart en/of gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Lady Jane zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent evenwel dat de verzending van persoonlijke gegevens (via het internet of op andere wijze) nooit zonder risico is. Overeenkomstig de Wet Persoonsgegevens bekomt de deelnemer op zijn schriftelijk verzoek aan Lady Jane, gratis de schriftelijke mededeling van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en desgevallend de verbetering van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet pertinent zijn. Op dezelfde wijze kan de deelnemer zich verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op Lady Jane. Lady Jane bezorgt de gegevens van de deelnemers na het aflopen van de wedstrijd aan de organiserende webshop, zodat deze de prijs(zen) kan toekennen aan de winnaar(s).

Artikel 2: Deelname

Wie kan deelnemen?

Elke bezoeker op www.ladyjane.be.

Algemeen:

Er kan enkel individueel deelgenomen worden. Deelname in groep is niet toegelaten. Van deelnemers die meer dan één maal aan de wedstrijd deelnemen geldt enkel de eerste deelname met uitsluiting van alle andere, onder voorbehoud van het recht van Lady Jane om de deelnemer(s) in kwestie volledig van de Wedstrijd uit te sluiten. Lady Jane behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de identiteit van de deelnemers te controleren teneinde eventuele misbruiken te controleren en te sanctioneren.

Hoe deelnemen?

De deelnemer kan deelnemen door te surfen naar de website www.ladyjane.be . Op de homepagina 'wedstrijd' wordt hem/haar gevraagd zijn voor- & achternaam, e-mailadres in te vullen. Daarna wordt de deelnemer gevraagd om te antwoorden op de vraag.

Algemeen:

De deelnemer dient zijn / haar naam, voornaam, e-mail adres correct en volledig in te vullen. Indien deze voorwaarden niet (volledig) vervuld zijn, is de wedstrijddeelname ongeldig.

Artikel 3: Duurtijd van de wedstrijden

De wedstrijd loopt telkens van zondag tot zondag. Elke week start er dus op zondag een nieuwe wedstrijd voor de duur van 1 week.

Artikel 4: Bepaling van de winnaar / prijs

De winnaar(s) is (zijn) de deelnemer(s) die juist geantwoord heeft (hebben) op de vraag.

Algemeen:

De winnaar zal na de beëindiging van de wedstrijd telefonisch, via email of mondeling op de hoogte gebracht worden door de organisator van de wedstrijd (de organiserende webshop). De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

Artikel 5: Algemeenheden

Behoudens bedrog of grove fout kan Lady Jane VOF in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel directe als indirecte, lichamelijke als onlichamelijke, aan personen, al dan niet deelnemers, of materialen (hier inbegrepen hard- en software) als gevolg van het deelnemen aan de wedstrijd . Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt men zonder voorbehoud alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die Lady Jane genoopt is te treffen. Tegen de beslissing(en) van Lady Jane is geen verhaal mogelijk.

Indien één of meerdere voorwaarden uit onderhavig wedstrijdreglement niet (volledig) vervuld zijn, behoudt Lady Jane of de webshop die de bewuste week de wedstrijd organiseert via Lady Jane, zich het recht voor om de deelname te annuleren, dan wel de desbetreffende prijs niet toe te kennen.

Indien één of meerdere van de voorwaarden uit het onderhavig wedstrijdreglement niet (volledig) vervuld zijn, behoudt Lady Jane of de organiserende webshop zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen. Lady Jane kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavig wedstrijdreglement zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Lady Jane behoudt zich in elk geval het recht voor de actieperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Lady Jane behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Voorts behoudt Lady Jane zich het recht voor om ingeval van redelijk vermoeden van poging tot fraude van een deelnemer, de betrokken deelnemer uit te sluiten.

Tijdens deze wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden tijdens de actie, na kennisgeving door Lady Jane op www.ladyjane.be Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig document.

© Lady Jane november 2014